10 năm làm công chức, buôn chổi đót có được 500 tỷ?