10 giây mổ cứu em bé bị dây rốn quấn 4 vòng quanh cổ