10 cán bộ Đồng Tâm, Mỹ Đức chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm