1 ngày sau khi cảnh sát diễn tập, bất ngờ có cháy thật