1 năm rưỡi trước khi về hưu, ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm 97 cán bộ